Uw privacy

Privacyverklaring TTV Getavé

Dit is een privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Getavé, gevestigd te Gendt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144577 (hierna: “Getavé”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Getavé verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Getavé hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Getavé houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Getavé is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, stuur dan een email naar: getave@gmail.com

Hierna volgt nadere informatie over hoe Getavé omgaat met uw (persoons)gegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Getavé verzamelt en verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u als u:

 • Lid bent van Getavé;
 • Ouder bent van een jeugdlid van Getavé.

Persoonsgegevens:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum.

Lidmaatschap
Bondsnummer NTTB;
Competitiegerechtigd;
Soort lidmaatschap;
Startdatum lidmaatschap;
Einddatum lidmaatschap.

Financiële gegevens
IBAN;
Banknaam;

Gegevens met betrekking tot jeugdleden:
Naam ouders;
E-mailadres ouders;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel) ouders;

Getavé kan deze gegevens gebruiken om:

 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • post naar u te versturen;
 • nieuwsbrieven via post of elektronisch naar u te versturen;
 • uitnodigingen voor evenementen naar u te versturen;
 • contributie te bepalen en te innen;
 • nieuwsberichten op de website te publiceren (alleen naam, leeftijd en foto’s);
 • analyses te kunnen maken voor uitsluitend intern gebruikte doeleinden.

Binnen Getavé kunnen:

 • financiële gegevens waaronder IBAN, betaalde en openstaande rekeningen, alleen door de penningmeester worden geraadpleegd;
 • persoonsgegevens van jeugdleden waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres en geboortedatum, worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur, trainers, jeugdcommissie en wedstrijdsecretaris;
 • persoonsgegevens van niet-jeugdleden waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres en geboortedatum, worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur en wedstrijdsecretaris;
 • foto’s en namen van leden door de webmaster worden gebruikt om op de website of onze Facebookpagina (zie privacyverklaring op nl-nl.facebook.com) te publiceren. Deze pagina’s worden beheerd door één persoon.

Informatie, wijzigingen en bezwaar

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contact opnemen
U kunt contact opnemen met de secretaris van Getavé via getave@gmail.com voor onderstaande onderwerpen:

 • Meer informatie over de wijze waarop Getavé persoonsgegevens verwerkt;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die Getavé met betrekking tot u verwerkt;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Getavé;
 • Bezwaar tegen het gebruik van foto’s op de website van Getavé waarin u herkenbaar of zichtbaar bent;
 • Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiliging van uw gegevens
Getavé zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Getavé zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Derden
Getavé verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

Nederlandse Tafeltennisbond (hierna: “NTTB”).
Getavé verstrekt de volgende gegevens aan de NTTB:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Is het lid competitie gerechtigd;
 • Is het lid een paratafeltennisser;
 • Lid sinds datum;
 • Geslacht.

De NTTB kan deze gegevens gebruiken om:

 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • uw lidmaatschapskaart te versturen;
 • nieuwsbrieven (via post of elektronisch) te versturen;
 • uw wedstrijdcategorie te bepalen;
 • uw contributie te bepalen;
 • analyses te kunnen maken voor uitsluitend intern gebruikte doeleinden;
 • wedstrijdresultaten bij te houden en te publiceren op diverse websites.

Organisatoren van evenementen

Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een evenement dan kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • Geslacht;
 • Bondsnummer;
 • E-mail adres.

Naam, geslacht, leeftijdscategorie en bondsnummer kunnen door een organisator worden gepubliceerd in deelnemerslijsten en resultaten.

Gemeente Lingewaard

Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie vanuit de gemeente dienen de volgende gegevens aan de Gemeente Lingewaard te worden doorgegeven:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;

Getavé maakt geen gebruik van diensten van derden voor:

 • Ledenregistratie
 • E-mail- of postservices
 • Inning van contributie
 • Boekhouding

Bewaartermijn van gegevens:

 • Getavé bewaart de gegevens van oud-leden tenzij er door een oud-lid opdracht is gegeven om de gegevens te verwijderen;
 • Getavé gebruikt gegevens van oud-leden uitsluitend voor statistische doeleinden en mailings gericht op oud-leden voor verenigingsjubilea en/of reünies;
 • Gegevens van oud-leden worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Getavé verklaart verder:

 • dat deze privacyverklaring zichtbaar is gemaakt op de website van de vereniging;
 • dat in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan, wordt verwezen naar deze privacyverklaring op de website van de vereniging;
 • dat geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU;
 • dat persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan in de toekomst wordt gewijzigd.